Contact

Contact: Jinshou Gao
              Shengjiang Chen
              Shangpeng Wang
              Jie Luo

College of Mathematics and Informatics,
Fujian Normal Universtiy,
Fuzhou, 350117, China

TEL: +86-591-22868101

Email: icfidcaa26@163.com